8
Őstörténeti kutatási magazin

MIÓTA VAN A FÖLDNEK HOLDJA?

NAP

Egy mai embernek akár butaságnak is tűnhet a kérdés, de egy csillagásznál is meglehetősen komoly mellébeszélési kényszerrel járó tüneteket váltana ki. Bár olvastam olyan statisztikát is egy amerikai weblapon, hogy a megkérdezett USA állampolgárok fele nem tudta, hogy a Föld  a Nap körül kering. Pedig ezek Amerikai csillagászok felvételei. Mi lehet a baj? A Nap 1181 - szer nagyobb a Földnél.

Nézzünk hát utána a címben feltett kérdésnek. Mit találhatunk népünk feljegyzéseiben erről. Elöljáróban azért el kell mondanunk azt, hogy népünk egészen más módon fogja fel a világot. Tudásunk eredete több tízezer éves, és jelentős mértékben fajunk földön kívüli őseitől származik. A mitikus elemek sem a fantázia termékei, hanem egy másik, de nagyon is gyakorlati tudáson alapuló ismeret.

Föld
Hold

Tudásunk szerint a csillagoknak és a bolygóknak is van egy intelligens, a csillag és a bolygó életét valóságosan is befolyásoló speciális térkvantumja. Ezt nevezik az ősi iratokban Tóremnek. Ezek a tóremek egyfajta hierarchikus rendszerben működnek, és információs kapcsolatban vannak egymással is. A Föld szellemének a neve Joli-Tórem. A Napé Ráten. A Hold 3,65-ször kisebb a Földnél.

Vannak női és férfi típusú szeránok, vagyis térkvantumok, így a bolygóknak "neme" van. Persze itt nem biológiai nemről van szó, hanem esetünkben  jobbos, vagy balos (speciális) fénykvantumokról beszélhetünk. A Hold szintén női jellegű égitest. Kérem, ne szó szerint akarjátok felfogni. Ez teljesen félrevezető lenne. De vegyétek észre azt, hogy a tízezer évvel előttünk járó Kaltes asszony bolygójáról érkezettek sokkal nagyobb tudás birtokában is ezt tanították nekünk. Én nem hiszem el azt, hogy zavaros ideák mentén fejlesztették volna a tudományukat, és csillagközi űrhajóikat. Az együttes Föld-Hold rendszer együtt nagyobb tömegű, így a katasztrófával közelebb is került a Naphoz is. A háromszáz nyolcvan napos év a mai keringési időre csökkent. A rendszer tömegközéppontja a föld felszíne alá esik. Ez folyamatosan ráncigálja a földkérget, és az árapály jelenség mellett szeizmikus aktivitást is okoz. Ez komolyan változik a Földközel és Földtávol változásával.

Az Ida-hegy alatti Eturban a fejedelmi ifjak az Urukból kapott szekérnyi agyaglapos kőtáblákról elsajátították az ataiszi tudományokat és azokat már gyermekkorukban összehasonlították a garaúz és aháj nép rege- és mondavilágával. Így Aháj fejedelmi ifjú, mint ordoszvidéki, Hangun-folyói halász esténként Sikila, Baratony és Erek tanulását a hazai tudással is segítette.
Ezek a kőtáblák a Napnál is világosabban hirdették, hogy a rokon Szabírok 3808. nyárünnepi és a garaúzok tudása szerinti 1856. tűzszerzési évben Hárpia-Tórem az Istenek viaskodásában a Holdat a Földünk felé irányította, de Kaltes-asszony és a Földanya azt kitérítette. Így a Hold Atlantic napnyugati sarkánál Földünket csak súrolta. Azóta Atlantic fokozatosan süllyed. Borzalmas mennyiségű por került a levegőbe, eljegesedtek a Föld sarkai, a jég elborította még a tengereket is és Atlantic mágneses sarkán meghaltak az emberek.

A Hárpia-Tóremről még nem tudjuk, hogy ebben a naprendszerben, vagy egy távolabbi rendszerben van, de egy érdekes dolog már megjelent. Az Atlantic nem más, mint az Atlantisz, a titokzatos és elsüllyedt sziget. Az agyaglapos kőtáblák napjainkban is megvannak, és amennyiben valóban helyesen elolvassuk ezeket, ugyanerről eredetiben is meggyőződhetünk. Az is érdekes, hogy a Holdat egyfajta fegyverként vetették be a Föld ellen az égi hatalmasságok. Tovább keresgéltem a terjedelmes Szövegben és további négy fontos részletet találtam.

A kis halász gyermek, Aháj könyörgött apjának, a rokonlátogató Eturnak:
- Mesélj Édesapám ugyanúgy, mint régen Eturiában, vajon mit regélnek az Idahegy északi oldalán az öreg ahájok?
- Ha nem tudsz aludni, kicsi horgászom - mondta Etur apa - hát elmondom altatóként az ahájok, pelazgok, garaúzok és Ida-hegyi őslakók gyermekeinek regéléseit. - Gonosz és Tétis nagy szerelméről, vagyis a folyamisten és tengeristen apály-dagály harcáról, amit Hárpia-Tórem okozott azzal, hogy a Holdat Atlantisznál a Földünkhöz vágta. Apály-dagály hullámok megtermékenyítették a tengerek vizét és nyüzsögtek a halak az összes vízben. Napisten azonban nemcsak a vizeket, hanem a szárazföldeket is megtermékenyítette. Urán, a Napisten csak éjjel találkozott Gaja Földistennővel és azt reggelre megtermékenyítette. Minden tűzszerzési évben egy-egy gyermeke született. Azt gondosan elrejtette, mivel Urán nem szerette hallgatni a gyermeksírást, ezért az istennő azokat a barlang mélyére vitte. Reggelenként a 6 fiút és 6 leányt a barlang előtti tisztásra vitte fel, hogy azok játszadozzanak I.
- Mondd meg apám, hogyan hívták őket Pótia nagyapó szerint?
- Ezen gyermekeket garaúz földön minden völgyben másként hívják. A fiúkat Opos, Kolama, Keve, Harapi, Tesim és Kojon-nak nevezték, míg a lányokat: Teaira, Réka, Tömörke, Megyerja, Piroska és Tengelize-nek becézték. Amikor Opos már 14 tűzszerzési ünnepélyen részt vett, így szólt édesanyjának, Gajának:
- Édesanyám, mi tudjuk, hogy Napisten-Urán minden hajnalon elver Tégedet, azért olyan harmatosa Földünk minden reggel, mert Te sírsz. Ezért én már elég erős vagyok és nem akarok többet éhezni a testvéreimmel és levágom Urános-Napisten férfiasságát.
Ahogy mondta, úgy cselekedett és az apjuk nem jött többé Gaját megverni, hanem elkerülte Gaja-Földisten anyát és hagyta, hogy Földanya egyedül kínlódjon gyermekeivel. Gaja azonban mégis megőrizte Urán emlékét. Annak elcsöpögő vérét magába gyűjtötte és titkon megszülte a tarkós-népeket, akikből dolgos és erős népek lettek. ',
Urán végtagja a tengerbe esett és ebből született Aracsilla, a szerelem istennője, akinek minden igyekezete az volt, hogy Joli-Tórem szent Földjét benépesítse.
Aracsilla először a 6 leányt biztatta, hogy férjet válasszanak maguknak, mert ők már hamarabb kifejlődtek és megteremthetik az asszonyuralmat. Így választotta Teaira férjéül Karatalt, Réka a magas Herát, Tömörke az erős Devecsert, Megyerje a szép Poszádát, Piroska a kis Belezárt és Tengeliz a karcsú Zandorhánt. Karatalt nevezték ki fővadásznak, de a birodalmukban Gaja, a Földanya uralkodott.
A beszélgetésbe vitázónak beállott Sikilia is, hogy elmondja a beavatott központban kialakult feljegyzéseket, amelyek így szóltak:
- Az összes tarkós és más népek regevilága arról szól, hogy a könyörtelen istenek felfalták magzatjaikat, míg az asszonyok el nem rejtették azokat. Titokban egy-egy gyermeket felneveltek, akik amikor egy emberöltő kort elértek, megölték a hatalmaskodó és már legyengült apjukat. Ezek mind a jéggel borított időkre vonatkoztak, amikor a tarkós népeknek valamiből fenn kellett tartaniuk magukat. Viszont az Égi eredetű beavatottak az éghajlat gyakori változásai miatt mindinkább a melegebb vidékekre költöztek.
Így két beavatott központ fejlődött ki a Pamír jéghegyei alatt elterülő Nagyvíz legnagyobb szigetén, Ataiszban és az úszó jeges hegyek alján lévő Atlantiszban. Mivel azonban a kísérővé szegődött Hold Atlantisz nyugati sarkát elsüllyesztette, azóta ezen gazdag sziget fokozatosan a Nagyvízbe süllyed. A Hold viszont mozgásba hozta a Nagyvizet és az örökös ár-apályok Életet adó körforgása miatt új élet kezdődött Joli-Tórem Földjén.
A Ruda-Tórem által eldobott tűzgolyó azonban hiába került a köd és párák tengerébe és kihűlve a búvárkacsa szárazföldet és követ hiába hozott ki a lecsapódott Nagyvízből, az ősi tűz mégis hol itt, hol ott tüzet okád a mindenségbe és ebből új földek, új sziklák lesznek. Valami igaz azonban mégis csak van az úzok regéiben, amelyek azt állítják, hogy a Nagyvíz alján cethal van, amelyik alvásából felébredve megrázkódik, és akkor reng a Föld. Így új földrészek és nagy szigetek keletkeznek s az emberek nagy sokasága pusztul el. Ha mélyen alszik is a cethal, gyakran felébred, ilyenkor úszkál a Nagyvízben és hol itt, hol ott megmozdul Joli-Tórem Földje.
Kaltes-asszony birodalmából azonban mindig figyelik Joli-Tórem Földjét és ahogy a Hold hozzácsapódásakor is, ha másként nem, Hárpia-Tórem által beleavatkoznak az életükbe. Kaltes-asszony elég gyakran elküldi a szekerét hozzánk az Égiek beavatott embereivel, akik segítenek a fejlődésben. Pintor feljegyzése szerint 50 tömény tűzszerzési évvel ezelőtt egy nagyobb csoport érkezett, akiknek utódai a nagy hidegek beálltával Atlantiszba vándoroltak, majd a kékszemű tarkós népek üldözése elől Napisten birodalmába menekültek. Ezek már írást is alkottak, amit a Napisten papjai őriznek.
Pamír, Ural és a Melegvíz-források birodalmából a sok beavatott tanítványaival Ataiszba vándorolt, ahol soha nem volt tél. Ide jött Anyahita a Kaltes-asszony birodalombeli szekerén látogatóba, de a Kékleny hegységbe ütköztek, s így nem térhettek vissza. Ekkor először csak egymás között párosodott a három férfi és öt nő, majd később a régebben jött beavatottak leszármazottaival is. Így egy beavatott társadalom fejlődött ki, akik aztán a földi őslakókkal is házasságra léptek. Az utódok azonban mindinkább vesztettek beavatottságukból, és mindig kisebb lett a teljes tudású emberek száma.
Tudásuk azonban elegendő volt arra, hogy megszüntessék az emberevést, ami a pelazgok regevilágában szembetűnően megtörtént valóságnak van feltüntetve. Ezt azonban csak úgy lehetett elérni, hogy a vadon élő állatok megszelídítésével, a Kaltesasszony-földi szokások szerint húsbőséget teremtettek. Ataiszban a dombokon lépcsős, míg a síkságokon csatornázott-öntözéses földművelést hoztak létre. Így egészségesebb életmódot teremtettek. Az emberevőket fogságba vetették és megtanították a helyes táplálkozásra. Akik újból vétettek az emberevés tiltása ellen, azokat láncos-rabságban megtanították dolgozni. Utána megtanították a beavatottak nyelvén beszélni. Amikor házaspárokká váltak és gyermekeik lettek, felvették a templomgazdaságokba előbb pásztoroknak, majd földműveseknek őket.

Amint elolvassa az ember ezt a részletet, több dolog is megfordul a fejében. A szöveg valamikori szerzői már ismerték a tömegvonzás fogalmát, mert tudták azt, hogy az ár-apály jelenségét a Hold váltotta ki. Ez a dinamikus vízmozgás megélénkítette a tengerek éltét, és megindította a Föld uralkodó nagy tengeráramlásait, mint a Humbolt, vagy a Golf áramlat. Itt eléggé széles spektrumban találkozhatunk a csillagászat, geológia, óceanografia, biológia ősi tudásával. A Föld kérge egységes lehetett a Holddal való összekoccanás előtt, és a mondák sokszor jelzik ezt azzal, hogy efféléket mondanak: "Ez még akkoriban volt, amikor még nem voltak hegyek a Földön". Az ütközés megrepesztette a Föld vékony kérgét, ami még most is mozgásban van a katasztrófa miatt. A Földet ma is figyelik Kaltes-asszony lámpácskái, hazai filmfelvételem is van róluk.

Az, hogy Napisten-Urán  éjjel termékenyíti meg a Földet, szintén fontos lehet, mert egy olyan ismeretlen jelenségre mutathat rá, ami a bioszféra szempontjából nagyon fontos lehet. A Napnak olyan sugárzásával lehet összefüggésben, ami képes áthatolni a Föld teljes tömegén. Ilyen például a neutrino sugárzás. Az is valószínű, hogy a gömbi optikaként viselkedő Föld ezt a sugárzást részben eltéríti, és közvetlenül a Föld felszíne környezetébe szórja. Ez főképpen estétől reggelig van így. A nagyobb testvért, a neutront legjobban a víz nyeli el, lassítja le. Meglehet, hogy a több ezer kilométer vastag víz lencseként működik az éjszakai Nap-neutrínókra nézve. A További Uranosz történetet szinte ugyanígy megtalálhatjuk a görög mitológiában is. A "tarkós népekről" megtudhatjuk, hogy ős azok az ősemberek, akiket megtaláltunk már, és elmondja a történet, hogy ők "Uran összegyűjtött véréből" lettek. A matriachatus ideája is megjelenik itt. UR=ÚR, AN=Égi. Napisten-Uran=Napisten égi úr. Lásd a Terembura folyóirat sumer szótárait. Vedd észre, hogy Pintor feljegyzéseinek említésénél az ötven tömény tűzszerzési év milyen hosszú idő. Ez ötvenezer tűzszerzési év. A melegvizek birodalma nem más, mint a Kárpát-medence. Ezért nem fogadjuk el a terjesztett "honfoglalási" elméleteket. A saját házát az ember csak akkor rohamozza meg, ha tolvajok vannak benne. Ebben mi nem hiedelemszerűen hiszünk, hanem tudjuk, mert igazmondó ősapáink leírták nekünk.

Ataiszi szokások szerint a településeket itt is 20-25 évenként újjáépítették. Legelőször Ten vitéz, Aran fejedelmi lány férje épített a Turra hegyeiből hozott kövekből egy várost, amit Ten-nek neveztek. Mellette a fia, Ménes építette fel Ősten kegyhelyét, és azt papi várossá tette. Ménes fia, Nap-Kira az apja hódításai nyomán új várost hozott létre, Ön napisten városát, amit a beavatottak vezetésével Amun papjai 45 000 áradási év feljegyzéseivel gazdagítottak. Ménes fia gondosan áttanulmányozta a titkos feljegyzéseket, és azt tudta meg, hogy az Üvöltő Vízisárkány gyakran idézett elő nagy éghajlat változásokat, majd Hárpia-Tórem a Holdat Joli-Tórem Földjének irányította. Azonban Kaltes-asszony ezen gonosztettet úgy hárította el, hogy a Holdat haladási irányából kitérítette. Azonban Atlantic ezen súrlódás miatt elkezdett süllyedni és borzalmas kő és hópor zúdult a Földünkre. A nagy hideg elől sokan menekültek a melegebb vidékek felé. Ezen éghajlat ingadozások elől menekítették a beavatott, Kaltes-asszony Földjéről jött leszármazottak feljegyzéseiket a papok kegyhelyeire. Ebben Ten vitéz mágus utódai is segítségükre voltak.

Amikor Nap-Kira 15 éves lett, megkérte Amu főpap leányának kezét. Így született meg Amun-Om, a Napisten városa. Samasna Pistije nagy papi segédlettel és kiképzett templom-gazdasági vezetőkkel érkezett meg a felszentelésre, és átvették Ménes birodalmának irányítását Úr városának magasabb műveltsége szerint. Ménes második fia, Narmen új települést létesített Úr városbeli segítséggel és a kis Tébát szellemi központtá varázsolták. Városának felszentelésekor meghalt Ménes. Téba szentélyébe temették el. Az ataiszi ősi vallás hívei alávetették magukat Úr város törvényeinek és szokásainak, mivel a legújabb Kaltes-asszony szekerén érkezettek magasabb fokú szellemi műveltséget hoztak magukkal, és az éhséget az uralmuk alatt lévő területeken megszüntették. Orsur, a Mari birodalombeli aranyasszony legnagyobb fia megöregedett és a sok felesége ellenére sem volt gyermeke. Így Ménes harmadik fiát örökbe fogadta. Hor-Aba papnak tanult és nazírságot fogadott. Őrsur halála után örökölte Őrsur birodalmát. A főpapságot Szakara mágusra ruházta át. Feleségül vette Őrsur legfiatalabb feleségét és Szalajkától sok gyermeke született. Új várost építtetett, s mivel a felesége után a mágusnak a veje is lett, a fejedelmi várost Szakharának nevezték. Amíg az átköltözés tartott, Őrsur városát újjáépíttették, ahol később a gyermekei székeltek. Hor-Aba legnagyobb fia, Athotis pedig felépítette Anu városát. Később felépíttette Hetevaret uralkodói várost és Bothon-Esthon birodalmai felett uralkodott. Kadhafi mágus pedig egy tengeri birodalmat létesített és Etur fejedelem népével felvette a kapcsolatot. Hetevaret ura Kadhafi volt, akinek felmenő rokonai mindig Ibos napján, a Nílus vízáradásának napján választottak maguknak feleséget. Fiúgyermekei a legtöbb esetben kilenc holdhónap utáni két héten belül születtek, s így a Ménes birodalom alapítója negyedik fiának a nevét örökölték a Nagy Féran névadó naptár szerint. Ez a mostani, tengeri hajós beavatott személy már a 24. Kadhafi volt, aki a Kerétáról induló Nagyvizek hajózási útvonalait jól ismerte.

Amun papjai 45000 év tudását és tapasztalatait őrizték, amely nagyon sokkal több volt annál a maszlagnál, amit az akadémikus  tudomány magyaráz erről. Például kíváncsi lennék, hogy mi lenne a tudományos álláspont az "Üvöltő Vízisárkány" kérdésében.

- Nagyon örülnek a bölcseink annak, hogy az Úr város környéki Templom-gazdaságok termelési módjait a Nílus áradásának Ibos-napi számolgatásával Ti is átvettétek és a Nílus mentén 1 napi járóföldön elért bő terméssel csökkentettétek az éhség miatti emberevést. Sajnos, mióta Hárpia-Tórem társutasként a Hold-Anyát hozzátok szegődtette, Atlantic-Földjének a súrlódás következtében beállott elsüllyedését mi sem akadályozhatjuk meg. A süllyedés fokozatos bekövetkezése miatt még sok ember fog Bothon-Esthon és Káldia felé menekülni, ami a Ti jólétetekben zavarokat fog okozni. Hold-Anya hatására a Ti földeteken az ár-apály miatt fölgyorsult az élet, viszont Joli-Tórem Földjének a forgása lelassult. Sőt, Ataisz bölcseinek a régebben számított Tűzszerzési időszámítása 380 napról fokozatosan 370 alá csökkent és jelenleg 365-366 napos időszaknak felel meg. A csillagok járása szerinti névadásokat azonban ne hagyjátok abba, mert a Hold-Anya egy Üstökös vagy más Égi-test hatására eltávozhat a társutas szolgálatból és Kaltes-Anyánk földjéhez újból közelebb kerülhettek. Most a közöttünk lévő távolság folyton nő és a Halak Világhónapjában már csak Kaltes-asszony lámpácskáira szerelt műszereinkkel tudjuk társbolygónk életét figyelni.

- Magatokra azonban soha nem fogunk hagyni benneteket, mert a 10.000 évvel magasabb műveltségünk és tudásunk nekünk is rohamléptekkel nő és apró lámpácskáink átjátszó állomásként fognak működni. A különböző fokú beavatottak, mint örökké élő hírvivőink és híradóink az Életfátok szerint újjá fognak születni és a mi gondolatainkat magukévá fogják tenni. Így az Égi származású beavatottak a haladás útjára fogják serkenteni Joli-Tórem földjének emberiségét. Az emberevés után még lesz gyűlölködés, de egy magasabb fokú beavatott a gyűlölködés helyett életre fogja hívni Kaltes-asszony Földjének szeretethitét. A Vízöntő Világhónapjában a szeretet minden nép életében diadalmaskodni fog.

Az adatok tehát pontosak, mert a kaltesiek olyan űrtudással és csillagászattal mérték le azt, amit ma is korszerűnek mondhatunk. Ez a maják naptárán is nagyon meglátszik. Ez látszik a jövőre vonatkozó jóslataikon is. Olyan jól látták a jövőt, hogy megjósolták Jézus Krisztus érkezését is, sőt a cikkely végén napjainkra is van jóslat. A baj csak az, hogy most a Vízöntő elején vagyunk, és azt nem mondták itt, hogy a Vízöntő melyik részében, mert így még van 2100 évünk erre.

Ezen agyaglapos feljegyzések megállapították, hogy az 1856. tűzszerzési évben a Hárpia-Tórem - Kaltes-asszony viadalában vágták az isteni torzsalkodók Joli-Tórem Földjéhez a Hold-Anyát; Kr. e. 11 652-ben, de Kaltes-asszony és Joli-Tórem azt kis ütődéssel eltérítette. A másik kísérletnél, a 2066. tűzszerzési évben összeütközés nem történt, hanem a második Özönvíz öntötte el az alacsonyabban fekvő szárazföldeket. Legmegbízhatóbb az idők számításában az első Özönvíz ideje, tehát a tűzszerzési hegyi-ünnepély alkalmával történő 1856. évi hegyi-leányvásár.
A beavatottak feljegyzései alapján 432 000 evéses nemzedékváltás előtt, azaz 21 500 hegyi ünnepi évvel az első Özönvíz előtt 10 család uralkodott Joli-Tórem Földjén. A magasabb kultúrájú, Kaltes-asszony Földjéről jött 10 családos csoportok 19 644 hegyi ünnepi évvel hamarabb jelentek meg Égi-járműveiken Joli-Tórem Földjén, 2000 tűzszerzési évenként újból jöttek családos csoportok és a régebbi családoktól magasabb tudásukkal átvették a hatalmat, de mindig úgy, hogy a korábbi családok hatalmon lévőivel újabb uralkodó családokat hoztak létre. Ezen családok uralma független volt az időjárások katasztrófát okozó kilengéseitől. Ardvisura-Anyahita, az Ősanya csoportja hozta magával az Égiek egyistenhitét. Gyermekei közül első fia a fejedelmi hatalmat szilárdította meg, a második a biztonságos-földművelést, míg a harmadik az állatok megszelídítését hajtotta végre és így megszüntették Joli-Tórem Földjén az addig szokásban lévő emberevést. Többi fiai: Úr, Él és Van az édesanyjuk irányítása mellett az Égiek hitét rótták le Ardvisura-Anyahita tanításai alapján, az 5 Égi férfiú ellenőrzése mellett. Megszerkesztették Úr, Él és Van rovásai alapján a 3 x 8 személyes Nagy-Férant, vagyis az Égi szokások szerinti Névadást. Ezek közül az Úr által lejegyzett 8-as Féran most is látható Surupak titkos feljegyzéseiben. Az Él által lejegyzett Féran Agadi városának templomában látható. A Van fejedelemfi által lerótt harmadik 8-as Féran most Hun-Ómban látható a beavatottak Kegyhelyén, amelyet aztán törzsekre bontottak fel. Az Ardvisura-Anyahitától származó utódokat ezen Féranban lerótt nevekre keresztelték a beavatottak Óm-jele alapján.

Csepregiek öröksége  

A Hold tehát Kr. előtt 11 652-ben, 13 656 évvel (2004) ezelőtt vágódott neki a Földnek. Pályája ma is kacsázó, bár 700 évvel ezelőtt a Hold tengelyforgását hozzászinkronizálták a tengely körüli forgásához. Komoly bajok lehettek ekkor, mert nagyon valószínű, hogy a Merkúr és a Plútó, valamint holdja a Charon is ekkor került a mai pályájára. A Plútó és a Merkúr is a mi Holdunkhoz hasonló méretű bolygó. A Merkúr felszíne is nagyon hasonlatos, csak talán még öregebb, mint a Hold. Kráterekkel erősen szabdalt. Még megvan az a kőtáblánk, Pataknak, Koppány főpapjának őrizgetett kincse, amelyen a baleset idején levázolták a mentőexpedíció útvonalát A Jupiter Európa holdjára, majd a Marsra és a Földre. Először a Jupiter Európa nevű holdján szálltak le, majd kettévált az expedíció. Az egyik körbejárta a Phaeton, vagy más néven a Vulkánusz bolygótörmelékkel teleszórt pályáját, majd leszállt a Marsra. Ez a kép közepén alulra esik. A másik egyenesen a Föld felé vette az irányt. A képen látható a Merkúr és a Vénusz is, de oda nem mentek. A kép közepén a Nap van. Eléggé Heliocentrikus a több évezredes pala?

A képen látható bolygók helyzetéből vissza lehetne következtetni az időre, amikor a dolog megtörténhetett. Néhány napos pontossággal ki lehetne deríteni egy jó kis csillagászati programmal. Mondjuk a Celestia is alkalmas lenne erre. Ez ingyen hozzáférhető az Interneten. Csak bátran! Mert még sok hasonló fog megkerülni.

a kezdőlaprakövetkező lap

Webmester: